MORE OPTIONS
Refine Your Search
Refine Your Search
This job is no longer available.
You can view related vacancies or set-up an email alert notification when similar jobs are added to the website below.

Director of Marketing and Communications

 

Job Description

City of Newport Campus

Director of Marketing and Communications

Salary: £67,696

37 hours per week

We have an exciting opportunity to join one of the largest and most successful colleges in Wales.

At Coleg Gwent, our mission is simple: to CHANGE LIVES THROUGH LEARNING. We are one of the top performing colleges in Wales and we have high aspirations for our students, for our staff and for the communities we serve.

We are seeking to appoint an experienced and talented Head of Marketing and Communications who can demonstrate proven success in leading and inspiring teams to deliver ambitious targets.

To be successful in this role, you will need to demonstrate a positive, friendly and forward-thinking style that is collaborative and motivating in nature. As one of our key senior managers, you will provide excellent leadership to staff, with a proven track record in effective team management and an ability to inspire and motivate. You will be passionate about providing an outstanding service to customers and will possess the energy and drive required to achieve our ambitious student recruitment targets. Your excellent communication skills will enable you to manage the reputation of the college with all key stakeholders. Your collaborative approach and knowledge and expertise of effective internal communications will drive excellent learner and staff engagement and pride in the College as a workplace and a place to study. You will be able to demonstrate effective and influential people skills, together with excellent planning and organisation skills. Excellent digital skills and aptitude are important in this dynamic role.

The ability to use the Welsh language at basic level (or willingness to undertake training) is desirable

Applications may be submitted in Welsh and will not be treated less favourably than applications submitted in English.

The College is committed to safeguarding, ensuring the safety and welfare of children and young people. Employment is subject to a satisfactory Enhanced Disclosure from the Disclosure and Barring Service.

Please note that successful candidates will be expected to pay for the Enhanced Disclosure.

We are committed to providing a working environment which embraces diversity and which promotes equality of opportunity. This is underpinned by the Equality Act 2010 and will be adhered to at each stage of the recruitment process.

Our goal is to ensure these commitments are also embedded in our day-to-day working practices with our learners, colleagues, and partners.

We know the most successful teams are the most diverse teams. Equality, diversity, and inclusion provide the very foundation to our culture at Coleg Gwent. We want every individual to feel confident, proud, and able to bring their whole selves to work.

We are committed to being an anti-racist organisation and increasing diversity in the College by removing barriers and supporting all our staff to reach their potential. To ensure an improved representation in our workforce, applications are particularly welcome from minority groups including Black, Asian and Minority Ethnic people, Females, LGBTQ+, non-binary and people with disabilities. Together we continue to build a workplace that not only celebrates the diverse voices of our colleagues but also represents the communities we serve.

We welcome applications from candidates who speak languages other than English and everyone regardless of age, marriage and civil partnership (both same sex and opposite sex), impairment or health condition, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief, gender identity or gender expression in line with our Equality Opportunities policy. All campuses are accessible and facilities such as prayer rooms are available.

We are a Disability Confident Employer and affiliates of the Black Leadership Group. Key to supporting this work and providing peer support are 6 Board sponsored Staff Networks (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ and Race Alliance).

What brings us together?

We are committed to building a culture of inclusion that empowers our people to thrive and fosters a sense of belonging.

To support the College in being a respectful community we have an Equality, Diversity and Inclusion (ED&I) steering group. Hear our ED&I Champions talk about why they are so passionate about equality, diversity, and inclusion.

Your wellbeing matters.

Your wellbeing is important to us. We want to ensure you are able to make the most of the opportunities and reach your full potential. From a programme of wellbeing activities throughout the year underpinned by the Headspace app for all staff which has a diverse selection of meditations that aim to fulfil both beginners and long-time meditators needs and preferences to Partners who are trained mental health champions, to subsidised gym access, we’re determined to create an environment that supports everyone’s mental and physical health.

To apply, please visit: https://www.coleggwent.ac.uk/work-for-us

Closing Date: 22/11/23

Interview Date: 04/12/23

 

Campws Dinas Casnewydd

Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu

Cyflog: £67,696

37 awr yr wythnos

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno ag un o golegau mwyaf a mwyaf llwyddiannus Cymru.

Yng Ngholeg Gwent, mae ein cenhadaeth yn syml: NEWID BYWYDAU TRWY DDYSGU. Rydym yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru ac mae gennym ddyheadau uchel ar gyfer ein myfyrwyr, ein staff a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn awyddus i benodi Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu profiadol a thalentog a all ddangos llwyddiant profedig wrth arwain ac ysbrydoli timau i gyflawni targedau uchelgeisiol.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, bydd angen i chi ddangos arddull gadarnhaol, gyfeillgar a blaengar sy'n gydweithredol ac yn ysgogol ei natur. Fel un o’n huwch reolwyr allweddol, byddwch yn darparu arweinyddiaeth ragorol i staff, gyda hanes profedig o reoli tîm yn effeithiol a’r gallu i ysbrydoli ac ysgogi. Byddwch yn angerddol am ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a bydd gennych yr egni a'r egni sydd eu hangen i gyrraedd ein targedau recriwtio myfyrwyr uchelgeisiol. Bydd eich sgiliau cyfathrebu rhagorol yn eich galluogi i reoli enw da'r coleg gyda'r holl randdeiliaid allweddol. Bydd eich dull cydweithredol a’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd o gyfathrebu mewnol effeithiol yn ysgogi ymgysylltiad rhagorol dysgwyr a staff a balchder yn y Coleg fel gweithle a lle i astudio. Byddwch yn gallu dangos sgiliau pobl effeithiol a dylanwadol, ynghyd â sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol. Mae sgiliau digidol rhagorol a dawn yn bwysig yn y rôl ddeinamig hon.

Mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel sylfaenol (neu barodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant) yn ddymunol

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Sylwch y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manwl.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy'n croesawu amrywiaeth ac sy'n hyrwyddo cyfle cyfartal. Ategir hyn gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a chedwir ati ar bob cam o’r broses recriwtio.

Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd yn rhan annatod o'n harferion gwaith o ddydd i ddydd gyda'n dysgwyr, cydweithwyr a phartneriaid.

Gwyddom mai'r timau mwyaf llwyddiannus yw'r timau mwyaf amrywiol. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn sylfaen i'n diwylliant yng Ngholeg Gwent. Rydym am i bob unigolyn deimlo'n hyderus, yn falch, ac yn gallu dod â'i holl waith ei hun.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol a chynyddu amrywiaeth yn y Coleg trwy ddileu rhwystrau a chefnogi ein holl staff i gyrraedd eu potensial. Er mwyn sicrhau cynrychiolaeth well yn ein gweithlu, mae croeso arbennig i geisiadau gan grwpiau lleiafrifol gan gynnwys pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, Benywod, LGBTQ+, anneuaidd a phobl ag anableddau. Gyda’n gilydd rydym yn parhau i adeiladu gweithle sydd nid yn unig yn dathlu lleisiau amrywiol ein cydweithwyr ond sydd hefyd yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad ieithoedd heblaw Saesneg a phawb waeth beth fo’u hoedran, priodas a phartneriaeth sifil (yr un rhyw a rhyw arall), nam neu gyflwr iechyd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd yn unol â'n polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau fel ystafelloedd gweddïo ar gael.

Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn gysylltiedig â'r Grŵp Arwain Pobl Dduon. Yn allweddol i gefnogi’r gwaith hwn a darparu cefnogaeth gan gymheiriaid mae 6 Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd (Galluogi, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ a Race Alliance).

Beth sy'n dod â ni at ein gilydd?

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant o gynhwysiant sy’n grymuso ein pobl i ffynnu ac sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn.

I gefnogi’r Coleg i fod yn gymuned barchus mae gennym grŵp llywio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (ED&I). Clywch ein Hyrwyddwyr ED&I yn siarad am pam eu bod mor angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae eich lles yn bwysig.

Mae eich lles yn bwysig i ni. Rydym am sicrhau eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chyrraedd eich llawn botensial. O raglen o weithgareddau lles trwy gydol y flwyddyn a ategir gan ap Headspace ar gyfer yr holl staff sydd â detholiad amrywiol o fyfyrdodau sy'n anelu at ddiwallu anghenion a dewisiadau dechreuwyr a myfyrwyr hir-amser i Bartneriaid sy'n hyrwyddwyr iechyd meddwl hyfforddedig, i gampfa â chymhorthdal. mynediad, rydym yn benderfynol o greu amgylchedd sy'n cefnogi iechyd meddwl a chorfforol pawb.

I wneud cais, ewch i: https://www.coleggwent.ac.uk/cy/work-for-us

Dyddiad Cau: 22/11/23

Dyddiad Cyfweld: 04/12/23

SIMILAR JOBS
 • Support Team Leader
  £34755 - £37056

  About the role:

   

  As a Support Team leader, you will be responsible for supporting the co-ordination and quality monitoring of support for learners with additional needs and provide comprehensive support to identified learners to ensure their individual needs are met.

   

  Further Information: 

    

  Staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for the promoting the welfare of learner. 
  Undertake such other duties as may be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of the role. 

    

  It is recognised that duties and responsibilities of all posts may change from time to time and job descriptions may be amended in consultation with the post holder to reflect those changes which are commensurate with the role. 

    

  Application Guidance: 

    

  In line with the College’s Recruitment Policy, we will use the Person Specification to shortlist candidates. You should evidence how you have met all the Essential Criteria and, where applicable the Desirable Criteria outlined in the Person Specification. You should supply written evidence on how you fulfil each of the Essential Criteria (and if met, Desirable). You should outline in your ‘Further Information’ section evidence of how you meet the criteria in the same order in which they appear on the Person Specification. 

  Please note, Coleg y Cymoedd reserves the right to close this vacancy early should sufficient application be received. 

    

  Contact:  

    

  If you have any questions about the role or for an informal conversation, please contact [email protected] 

    

  All applications should be returned by Midday on the date of closing. Any applications received after this time may not be considered.

 • Learning Support Assistant
  £22023 - £24513

  About the role:

   

  To provide for and support learners who require additional support, be that academic, physical, emotional or social. To work closely with lecturing/functional staff and be responsible for the development, implementation, monitoring and evaluation of a wide range of support mechanisms that will assist an individual learner to progress successfully through their vocational studies. 

   

  Further Information: 

    

  Staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for the promoting the welfare of learner. 
  Undertake such other duties as may be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of the role. 

    

  It is recognised that duties and responsibilities of all posts may change from time to time and job descriptions may be amended in consultation with the post holder to reflect those changes which are commensurate with the role. 

    

  Application Guidance: 

    

  In line with the College’s Recruitment Policy, we will use the Person Specification to shortlist candidates. You should evidence how you have met all the Essential Criteria and, where applicable the Desirable Criteria outlined in the Person Specification. You should supply written evidence on how you fulfil each of the Essential Criteria (and if met, Desirable). You should outline in your ‘Further Information’ section evidence of how you meet the criteria in the same order in which they appear on the Person Specification. 

  Please note, Coleg y Cymoedd reserves the right to close this vacancy early should sufficient application be received. 

    

  Contact:  

    

  If you have any questions about the role or for an informal conversation, please contact [email protected] 

    

  All applications should be returned by Midday on the date of closing. Any applications received after this time may not be considered.

 • Curriculum & Quality Administrator
  £25314 - £27198

  As a Curriculum & Quality Administrator, you will work within the Quality Department reporting directly to the Head of Quality. Your role will involve providing a administative support service to Head of School. You will provide general clerical support to Heads of School and work at the direction of the Head of Quality to ensure accurate curriculum attainments and work with other staff at multiple levels to obtain outstanding attainments.

   

  Further Information: 

    

  Staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for the promoting the welfare of learner. 
  Undertake such other duties as may be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of the role. 

    

  It is recognised that duties and responsibilities of all posts may change from time to time and job descriptions may be amended in consultation with the post holder to reflect those changes which are commensurate with the role. 

    

  Application Guidance: 

    

  In line with the College’s Recruitment Policy, we will use the Person Specification to shortlist candidates. You should evidence how you have met all the Essential Criteria and, where applicable the Desirable Criteria outlined in the Person Specification. You should supply written evidence on how you fulfil each of the Essential Criteria (and if met, Desirable). You should outline in your ‘Further Information’ section evidence of how you meet the criteria in the same order in which they appear on the Person Specification. 

  Please note, Coleg y Cymoedd reserves the right to close this vacancy early should sufficient application be received. 

    

  Contact:  

    

  If you have any questions about the role or for an informal conversation, please contact [email protected] 

    

  All applications should be returned by Midday on the date of closing. Any applications received after this time may not