MORE OPTIONS
Refine Your Search
Refine Your Search
This job is no longer available.
You can view related vacancies or set-up an email alert notification when similar jobs are added to the website below.

Lecturer - Engineering

£22906 - £45076
 

Job Description

Blaenau Gwent Learning Zone

Lecturer - Engineering

Salary: £22,906 - £45,076

37 hours per week

Coleg Gwent is looking for an enthusiastic graduate to deliver on our exciting new engineering curriculum with courses up to Level 5 at the Blaenau Gwent Learning Zone (Ebbw Vale) and the new HiVE Campus that is also in Ebbw Vale.  This post would suit engineers from a range of backgrounds including maths/physics teachers with engineering degrees currently working in secondary schools/FE or HE.  The role is likely to grow as the curriculum at the HiVE expands.

As a Lecturer in Engineering, you will be capable of delivering on a number of programmes ensuring that learners receive a high quality learning experience.  Duties will include the delivery and assessment of all practical and theoretical units on various courses up to Level 5.  You will be responsible for the monitoring and tracking of student progress, both in the workshop and the classroom.

The ideal candidate will be an engineering graduate, have a teaching Qualification, e.g. PGCE, Certificate of Education or equivalent, or the desire to achieve within two years.  Preference will be given to candidates with experience or knowledge in the fields of aeronautical, motorsport/automotive or general engineering. Experience of advanced/composite materials technology would also be an advantage.

Applications may be submitted in Welsh and will not be treated less favourably than applications submitted in English.

The College is committed to safeguarding, ensuring the safety and welfare of children and young people. Employment is subject to a satisfactory Enhanced Disclosure from the Disclosure and Barring Service and registration with the Education Workforce Council if appropriate.

Please note that successful candidates will be expected to pay for the Enhanced Disclosure and registration with the Education Workforce Council (EWC).

At Coleg Gwent we are committed to providing a working environment which embraces diversity and which promotes equality of opportunity. This is underpinned by the Equality Act 2010 and will be adhered to at each stage of the recruitment process.

Our goal is to ensure these commitments are also embedded in our day-to-day working practices with our learners, colleagues, and partners.

We know the most successful teams are the most diverse teams. Equality, diversity, and inclusion provide the very foundation to our culture at Coleg Gwent. We want every individual to feel confident, proud, and able to bring their whole selves to work. 

We are committed to being an anti-racist organisation and increasing diversity in the College by removing barriers and supporting all our staff to reach their potential. To ensure an improved representation in our workforce, applications are particularly welcome from minority groups including Black, Asian and Minority Ethnic people, Females, LGBTQ+, non-binary and people with disabilities. Together we continue to build a workplace that not only celebrates the diverse voices of our colleagues but also represents the communities we serve.

We welcome applications from candidates who speak languages other than English and everyone regardless of age, marriage and civil partnership (both same sex and opposite sex), impairment or health condition, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief, gender identity or gender expression in line with our Equality Opportunities policy.  All campuses are accessible and facilities such as prayer rooms are available.

We are a Disability Confident Employer and affiliates of the Black Leadership Group. Key to supporting this work and providing peer support are 6 Board sponsored Staff Networks (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ and Race Alliance).

What brings us together?

We are committed to building a culture of inclusion that empowers our people to thrive and fosters a sense of belonging.

To support the College in being a respectful community we have an Equality, Diversity and Inclusion (ED&I) steering group. Hear our ED&I Champions talk about why they are so passionate about equality, diversity, and inclusion – Link in attached document.

Your wellbeing matters.


Your wellbeing is important to us. We want to ensure you are able to make the most of the opportunities and reach your full potential. From a programme of wellbeing activities throughout the year underpinned by the Headspace app for all staff which has a diverse selection of meditations that aim to fulfil both beginners and long-time meditators needs and preferences to Partners who are trained mental health champions, to subsidised gym access, we’re determined to create an environment that supports everyone’s mental and physical health.

To apply, please visit: https://www.coleggwent.ac.uk/work-for-us

Closing Date: 08/10/23

Interview Date: 17/10/23

 

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Darlithydd - Peirianneg

Cyflog: £22,906 - £45,076

37 awr yr wythnos

Mae Coleg Gwent yn chwilio am berson graddedig brwdfrydig i gyflwyno ein cwricwlwm peirianneg newydd cyffrous gyda chyrsiau hyd at Lefel 5 ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent (Glyn Ebwy) a Champws newydd HIVE sydd hefyd yng Nglynebwy. Byddai'r swydd hon yn addas ar gyfer peirianwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys athrawon mathemateg/ffiseg sydd â graddau peirianneg sy'n gweithio ar hyn o bryd mewn ysgolion uwchradd/AB neu AU. Mae'r rôl yn debygol o dyfu wrth i gwricwlwm HiVE ehangu.

Fel Darlithydd mewn Peirianneg, byddwch yn gallu cyflwyno nifer o raglenni gan sicrhau bod dysgwyr yn cael profiad dysgu o ansawdd uchel. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys cyflwyno ac asesu'r holl unedau ymarferol a damcaniaethol ar gyrsiau amrywiol hyd at Lefel 5. Byddwch yn gyfrifol am fonitro ac olrhain cynnydd myfyrwyr, yn y gweithdy ac yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn raddedig mewn peirianneg, yn meddu ar Gymhwyster addysgu, e.e. TAR, Tystysgrif Addysg neu gyfwerth, neu'r awydd i gyflawni o fewn dwy flynedd. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â phrofiad neu wybodaeth ym meysydd peirianneg awyrennol, chwaraeon moduro/modurol neu gyffredinol. Byddai profiad o dechnoleg deunyddiau uwch/cyfansawdd hefyd o fantais.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg os yn briodol.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Yn Coleg Gwent, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sail i hyn a byddwn yn glynu wrthi ar bob cam o’r broses recriwtio.

Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn wedi’u hymgorffori yn ein hymarferion gwaith o ddydd i ddydd gyda’n dysgwyr, ein cydweithwyr a’n partneriaid.

Rydym yn gwybod mai’r timau mwyaf llwyddiannus yw’r timau mwyaf amrywiol. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn sail i’n diwylliant yn Coleg Gwent. Rydym yn dymuno i bob unigolyn deimlo’n hyderus, teimlo’n falch a theimlo ei fod yn gallu bod ei wir hunan yn y gwaith. 

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliaeth a chynyddu amrywiaeth yn y Coleg trwy chwalu rhwystrau a chefnogi pob aelod o staff i gyrraedd ei botensial. I sicrhau cynrychiolaeth well yn ein gweithlu, croesawn geisiadau, yn benodol, gan grwpiau lleiafrifol gan gynnwys pobl dduon, pobl Asiaidd, a phobl o leiafrifoedd ethnig, menywod, pobl LGBTQ+, pobl anneuaidd a phobl gydag anableddau. Gyda’n gilydd, rydym yn parhau i greu gweithle sydd, nid yn unig, yn dathlu lleisiau amrywiol ein cydweithwyr, ond sydd, hefyd, yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad ieithoedd eraill a phawb, beth bynnag eu hoedran, statws priodasol neu bartneriaeth sifil (un rhyw neu ddau ryw), nam neu gyflwr meddygol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd, yn unol â’n Polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddïo ar gael.

Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym wedi ymlynu wrth y Grŵp Arweinyddiaeth Pobl Dduon. Mae 6 Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ a Race Alliance) yn allweddol o ran cefnogi’r gwaith hwn a darparu cymorth i gymheiriaid.

Beth sy’n dod â ni ynghyd?

Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o gynhwysiant sy’n grymuso ein pobl i ffynnu ac sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn.

I gefnogi’r Coleg i fod yn gymuned sy’n llawn parch, mae gennym grŵp llywio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwrandewch ar ein Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn siarad am y rhesymau eu bod mor angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – Dolen yn y ddogfen ynghlwm.

Mae eich lles o bwys


Mae eich lles yn bwysig i ni. Rydym yn dymuno sicrhau y gallwch chi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chyrraedd eich potensial llawn. Mae rhaglen o weithgareddau lles drwy gydol y flwyddyn ac mae’r ap Headspace ar gyfer yr holl staff yn sail i hynny. Mae’n cynnwys detholiad amrywiol o fyfyrdodau ar gyfer anghenion dechreuwyr a’r rhai mwy profiadol. Hefyd, mae gennym ni Bartneriaid sy’n hyrwyddwyr iechyd meddwl hyfforddedig a mynediad cymorthdaledig at gampfa. Rydym yn benderfynol o greu amgylchedd sy’n cefnogi iechyd meddwl ac iechyd corfforol pawb.

I wneud cais, ewch i: https://www.coleggwent.ac.uk/cy/work-for-us

Dyddiad Cau: 08/10/23

Dyddiad Cyfweliad: 17/10/23

SIMILAR JOBS
 • Support Team Leader
  £34755 - £37056

  About the role:

   

  As a Support Team leader, you will be responsible for supporting the co-ordination and quality monitoring of support for learners with additional needs and provide comprehensive support to identified learners to ensure their individual needs are met.

   

  Further Information: 

    

  Staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for the promoting the welfare of learner. 
  Undertake such other duties as may be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of the role. 

    

  It is recognised that duties and responsibilities of all posts may change from time to time and job descriptions may be amended in consultation with the post holder to reflect those changes which are commensurate with the role. 

    

  Application Guidance: 

    

  In line with the College’s Recruitment Policy, we will use the Person Specification to shortlist candidates. You should evidence how you have met all the Essential Criteria and, where applicable the Desirable Criteria outlined in the Person Specification. You should supply written evidence on how you fulfil each of the Essential Criteria (and if met, Desirable). You should outline in your ‘Further Information’ section evidence of how you meet the criteria in the same order in which they appear on the Person Specification. 

  Please note, Coleg y Cymoedd reserves the right to close this vacancy early should sufficient application be received. 

    

  Contact:  

    

  If you have any questions about the role or for an informal conversation, please contact [email protected] 

    

  All applications should be returned by Midday on the date of closing. Any applications received after this time may not be considered.

 • Learning Support Assistant
  £22023 - £24513

  About the role:

   

  To provide for and support learners who require additional support, be that academic, physical, emotional or social. To work closely with lecturing/functional staff and be responsible for the development, implementation, monitoring and evaluation of a wide range of support mechanisms that will assist an individual learner to progress successfully through their vocational studies. 

   

  Further Information: 

    

  Staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for the promoting the welfare of learner. 
  Undertake such other duties as may be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of the role. 

    

  It is recognised that duties and responsibilities of all posts may change from time to time and job descriptions may be amended in consultation with the post holder to reflect those changes which are commensurate with the role. 

    

  Application Guidance: 

    

  In line with the College’s Recruitment Policy, we will use the Person Specification to shortlist candidates. You should evidence how you have met all the Essential Criteria and, where applicable the Desirable Criteria outlined in the Person Specification. You should supply written evidence on how you fulfil each of the Essential Criteria (and if met, Desirable). You should outline in your ‘Further Information’ section evidence of how you meet the criteria in the same order in which they appear on the Person Specification. 

  Please note, Coleg y Cymoedd reserves the right to close this vacancy early should sufficient application be received. 

    

  Contact:  

    

  If you have any questions about the role or for an informal conversation, please contact [email protected] 

    

  All applications should be returned by Midday on the date of closing. Any applications received after this time may not be considered.

 • Work Based Assessor (Apprenticeships) – Fabrication and Welding
  £29232 - £32473

  City of Newport Campus

  Work Based Assessor (Apprenticeships) – Fabrication and Welding

  Salary: £29,232 - £32,473

   37 hours per week

  We are seeking to appoint an enthusiastic and self-motivated work based assessor to join our team.  Flexibility, team work and attention to detail are attributes required to work within this expanding area of curriculum at Coleg Gwent.

  Working as part of a College-wide team you will have a wide range of duties to support work based learners and the assessment processes, both within the college and at work placements.

  Candidates must hold an NVQ Level 3 qualification or above in Fabrication/Welding and be experienced in undertaking work placed assessments.

  Applications may be submitted in Welsh and will not be treated less favourably than applications submitted in English.

  The College is committed to safeguarding, ensuring the safety and welfare of children and young people. Employment is subject to a satisfactory Enhanced Disclosure from the Disclosure and Barring Service and registration with the Education Workforce Council if appropriate.

  Please note that successful candidates will be expected to pay for the Enhanced Disclosure and registration with the Education Workforce Council (EWC).

  At Coleg Gwent we are committed to providing a working environment which embraces diversity and which promotes equality of opportunity. This is underpinned by the Equality Act 2010 and will be adhered to at each stage of the recruitment process.

  Our goal is to ensure these commitments are also embedded in our day-to-day working practices with our learners, colleagues, and partners.

  We know the most successful teams are the most diverse teams. Equality, diversity, and inclusion provide the very foundation to our culture at Coleg Gwent. We want every individual to feel confident, proud, and able to bring their whole selves to work. 

  We are committed to being an anti-racist organisation and increasing diversity in the College by removing barriers and supporting all our staff to reach their potential. To ensure an improved representation in our workforce, applications are particularly welcome from minority groups including Black, Asian and Minority Ethnic people, Females, LGBTQ+, non-binary and people with disabilities. Together we continue to build a workplace that not only celebrates the diverse voices of our colleagues but also represents the communities we serve.

  We welcome applications from candidates who speak languages other than English and everyone regardless of age, marriage and civil partnership (both same sex and opposite sex), impairment or health condition, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief, gender identity or gender expression in line with our Equality Opportunities policy.  All campuses are accessible and facilities such as prayer rooms are available.

  We are a Disability Confident Employer and affiliates of the Black Leadership Group. Key to supporting this work and providing peer support are 6 Board sponsored Staff Networks (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ and Race Alliance).

  What brings us together?

  We are committed to building a culture of inclusion that empowers our people to thrive and fosters a sense of belonging.

  To support the College in being a respectful community we have an Equality, Diversity and Inclusion (ED&I) steering group. Hear our ED&I Champions talk about why they are so passionate about equality, diversity, and inclusion.

  Your wellbeing matters.

  Your wellbeing is important to us. We want to ensure you are able to make the most of the opportunities and reach your full potential. From a programme of wellbeing activities throughout the year underpinned by the Headspace app for all staff which has a diverse selection of meditations that aim to fulfil both beginners and long-time meditators needs and preferences to Partners who are trained mental health champions, to subsidised gym access, we’re determined to create an environment that supports everyone’s mental and physical health.

  To apply, please visit: https://www.coleggwent.ac.uk/work-for-us

  Closing Date: 13/12/23

  Interview Date: 20/12/23

   

  Campws Dinas Casnewydd

  Aseswr Seiliedig ar Waith (Prentisiaethau) – Gwneuthuriad a Weldio

  Cyflog: £29,232 - £32,473

  37 awr yr wythnos

  Rydym yn awyddus i benodi aseswr seiliedig ar waith brwdfrydig a hunangymhellol i ymuno â'n tîm. Mae hyblygrwydd, gwaith tîm a sylw i fanylion yn briodoleddau sydd eu hangen i weithio o fewn y maes cwricwlwm hwn sy’n ehangu yng Ngholeg Gwent.

  Gan weithio fel rhan o dîm Coleg cyfan bydd gennych ystod eang o ddyletswyddau i gefnogi dysgwyr seiliedig ar waith a'r prosesau asesu, yn y coleg ac mewn lleoliadau gwaith.

  Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster NVQ Lefel 3 neu uwch mewn Gwneuthuriad/Weldio a phrofiad o wneud asesiadau yn y gweithle.

  Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

  Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg os yn briodol.

  Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

  Yn Coleg Gwent, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sail i hyn a byddwn yn glynu wrthi ar bob cam o’r broses recriwtio.

  Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn wedi’u hymgorffori yn ein hymarferion gwaith o ddydd i ddydd gyda’n dysgwyr, ein cydweithwyr a’n partneriaid.

  Rydym yn gwybod mai’r timau mwyaf llwyddiannus yw’r timau mwyaf amrywiol. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn sail i’n diwylliant yn Coleg Gwent. Rydym yn dymuno i bob unigolyn deimlo’n hyderus, teimlo’n falch a theimlo ei fod yn gallu bod ei wir hunan yn y gwaith. 

  Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliaeth a chynyddu amrywiaeth yn y Coleg trwy chwalu rhwystrau a chefnogi pob aelod o staff i gyrraedd ei botensial. I sicrhau cynrychiolaeth well yn ein gweithlu, croesawn geisiadau, yn benodol, gan grwpiau lleiafrifol gan gynnwys pobl dduon, pobl Asiaidd, a phobl o leiafrifoedd ethnig, menywod, pobl LGBTQ+, pobl anneuaidd a phobl gydag anableddau. Gyda’n gilydd, rydym yn parhau i greu gweithle sydd, nid yn unig, yn dathlu lleisiau amrywiol ein cydweithwyr, ond sydd, hefyd, yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

  Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad ieithoedd eraill a phawb, beth bynnag eu hoedran, statws priodasol neu bartneriaeth sifil (un rhyw neu ddau ryw), nam neu gyflwr meddygol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd, yn unol â’n Polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddïo ar gael.

  Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym wedi ymlynu wrth y Grŵp Arweinyddiaeth Pobl Dduon. Mae 6 Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ a Race Alliance) yn allweddol o ran cefnogi’r gwaith hwn a darparu cymorth i gymheiriaid.

  Beth sy’n dod â ni ynghyd?

  Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o gynhwysiant sy’n grymuso ein pobl i ffynnu ac sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn.

  I gefnogi’r Coleg i fod yn gymuned sy’n llawn parch, mae gennym grŵp llywio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwrandewch ar ein Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn siarad am y rhesymau eu bod mor angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

  Mae eich lles o bwys

  Mae eich lles yn bwysig i ni. Rydym yn dymuno sicrhau y gallwch chi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chyrraedd eich potensial llawn. Mae rhaglen o weithgareddau lles drwy gydol y flwyddyn ac mae’r ap Headspace ar gyfer yr holl staff yn sail i hynny. Mae’n cynnwys detholiad amrywiol o fyfyrdodau ar gyfer anghenion dechreuwyr a’r rhai mwy profiadol. Hefyd, mae gennym ni Bartneriaid sy’n hyrwyddwyr iechyd meddwl hyfforddedig a mynediad cymorthdaledig at gampfa. Rydym yn benderfynol o greu amgylchedd sy’n cefnogi iechyd meddwl ac iechyd corfforol pawb.

  I wneud cais, ewch i: https://www.coleggwent.ac.uk/cy/work-for-us

  Dyddiad Cau: 13/12/23

  Dyddiad Cyfweliad: 20/12/23